Velkommen på skærmen

Medieskolen Juno er et undervisningstilbud for borgere med handicap, hvor kerneydelsen er at skabe øgede livsmuligheder og identitet for den enkelte elev.

Juno startede op i august 2012, og er ledet af Jesper Foghmar, Peter Bergstedt og Line Jensen. Juno er en skole, hvor eleverne bliver klædt på til de udfordringer et samfund i konstant udvikling byder på. Samarbejde og respekt for hinandens forskelligheder vægtes højt, ligesom den positive tilgang til en lærerig hverdag. Juno har plads til 22 elever.

Medieskolen Juno er en del af CSBB i Københavns kommune.

Mål

De overordnede mål er at øge elevernes interesse for medier, og evnen til at benytte disse.

Derudover er det skolens mål, at elevernes arbejde synliggøres og medvirker til inkludering i det omgivende samfund.

Juno skal fortælle de mange gode historier, der ligger ufortalt i de udviklingshæmmedes virkelighed, fra elevernes synspunkt og med deres egen stemme.

Undervisning
På Juno er der mødepligt hver dag, og et skoleår er 1020 lektioner fordelt på 42 uger. Skoledagen starter kl. 10 og slutter kl. 15 med undtagelse af fredag, hvor dagen slutter kl. 13.
 
Juno vil give eleverne bedre mulighed for at deltage i et samfund, der i stigende grad fokuserer på medier og teknologi. Eleverne undervises i kamera, redigering, lysopsætning, touchteknologi, appproduktion, billedredigering mm. samt respekt for udstyr. Derudover vil der også være teoretisk undervisning i bl.a. interviewteknik, tilrettelæggelse af medieproduktioner og mediehistorie. Alt vil foregå i faste og anerkendende rammer, der bidrager til en positiv og indholdsrig hverdag.
 
Weekend- & aftenundervisning kan forekomme, så elever skal være omstillingsparate.
Aktiviteter

Studietur

Medieskolen Juno sætter stor fokus på den årlige studietur i Juni med henblik på vidensdeling og etablering af nye netværk på tværs af lande- og kulturgrænser.


Derudover vil skolen give eleverne oplevelser de normalt vil være afskåret fra ved at give dem mulighed for at afprøve deres tillærte færdigheder, samt udvikle deres sociale kompetencer under nye rammer.

”Verden er en bog, og dem der ikke rejser, læser kun en side” – Augustin Af Hippo

 

Studieturen har de sidste år ikke været en mulighed på grund af manglende ledsagelsesmidsler i Københavns Kommune. Vi arbejder altid hårdt for at finde muligheder for, at vi alligvel kan skabe sociale aktiviteter ud af huset. 

Optagelse og praktik

Du skal være fyldt 18 år og være selvhjulpen i forhold til spisning og toiletbesøg for at kunne søge om optagelse. Man ansøger for et år af gangen. 

Først skal du gennem en praktikperiode på Medieskolen Juno, hvorefter en evt. optagelse sker i samarbejde med Københavns Kommunes visitation. De første 4 uger af skoleåret fungerer som en regulær praktik. I løbet af denne periode lægges der især vægt på din lyst til at lære nyt og evnen til at arbejde koncentreret med diverse medier. Derudover er det også vigtigt, at du er en holdspiller og kan samarbejde med mange forskellige mennesker.  

I slutningen af din praktik afholder vi et møde, hvor vi sammen skal finde ud af om du skal fortsætte på medieskolen eller om der er andre mere relevante tilbud. 

Visitation:

Borgercenter Handicap
Thoravej 29
2400 Købenahvn NV 
+45 33 17 88 00

Diverse

På Medieskolen Juno er der ikke brugerbetaling, men derimod et obligatorisk kontingent på 2.700 kr pr. 01-09-2015 til "Foreningen Medieskolen Junos elever".

Translokation – Hvert år i slutningen af juni, vil vi fejre vores dygtige elever. Der vil være åbent hus, og alle er velkomne til at overvære den ceremonielle overrækkelse af diplom.

Foreningen Medieskolen Junos Elever

Vedtægter for Foreningen Medieskolen Junos Elever


§ 1. Navn og tilhørsforhold
            § 1.1 Foreningens navn er: ” Foreningen Medieskolen Junos Elever”

             § 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune

 

§ 2. Formål

§ 2.1 Foreningens formål er, at sikre eleverne på Medieskolen Juno positive oplevelser og styrke deres sammenhold i studietiden.

 

§ 3. Medlemskab

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen, tilslutter sig foreningens formål og er elever på Medieskolen Juno.

§ 3.2 Medlemskab ophører hvis medlemmet ikke længere er tilknyttet Medieskolen Juno.

            § 3.3 Undervisere på Medieskolen Juno skal ikke betale kontingent, og er æresmedlemmer med rådgivende funktioner.

 

§ 4. Generalforsamlingen
           § 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo august.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

                      1. Valg af dirigent
                      2. Valg af referent – Dette skal være et æresmedlem
                      3. Årsberetning samt godkendelse heraf.

4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelse og én suppleant
7. Valg af revisor og én revisorsuppleant  

                      8. Eventuelt

 

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret. Æresmedlemmer har ikke stemmeret.

 

§ 5. Foreningens bestyrelse

           § 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, derudover 1 æresmedlem der fungerer som kassererassistent.
§ 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 2 menige  medlemmer der selv fastsætter sin forretningsorden.

           § 5.4 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

 

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden, kassereren og kassererassistenten for bestyrelsen i fællesskab.

§ 6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

 

§ 7. Kontingent
            § 7.1 De årlige kontingenter godkendes afgeneralforsamlingen.

            §.7.2 Kontingentet er fastsat til 2700 kr. per oktober 2013.  

 

§ 8. Vedtægtsændringer
            § 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af
generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

            § 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst

            to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

 

§ 10. Regnskab og økonomi
           § 10.1 Regnskabsåret følger skoleåret.

§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

           § 10.5 Alle konti skal gå i 0 kr. ved regnskabsårets afslutning.

 

§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

           Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

 

 

Bestyrelse:


Formand: Sandra Z.D. Larsen

Næstformand: Mathilde Faber Bendtsen

Kasserer: Natacha Solberg

Menige medlemmer: Inger-Helene Adserballe og Zineb Belgou

Suppleant: Anders Simon Hansen

 

Revisor: Lene Margrethe Nielsen

 

Revisor assistent: Maybrith Bonde

 

 

 

Underviserne på Juno

Line Jensen -Nyhedshaj

Uddannelse: Journalist

Arbejde: Tv2 Østjylland, Ekstra Bladet TV - og som radiomager forskellige steder. Ansat på Juno siden august 2016

Jesper Foghmar - Soundtech

Uddannelse: Pædagog

Arbejde: Cafe Valmuen, Sundbyvang. Dagcentret Sundbyvang 2009 - 2014. Ansat på Juno siden november 2014.

Peter Bergstedt - Medieguru

Uddannelse: Multimediedesigner, Ba i videokunst, Kulturproducent, Ma i Kultur og kommunikation

Arbejde: Diverse bosteder og dagtilbud 2004-2012, og en masse forskellig medie- og kulturproduktion. Ansat på Juno siden august 2012.

Henning Serritslev - Fotomester

Uddannelse: Fotograf og pædagogikum

Arbejde: Selvstændig reklamefotograf, underviser på fotografuddannelsen og uddannelsesleder på EUD-medieproduktion. Ansat på Juno siden august 2018.